อัพโหลดแบนเนอร์เว็บไซต์อัพโหลดแบนเนอร์เว็บไซต์ (Banner)

คุณสามารถ "อัฟโหลดโลโก้เว็บไซต์" ได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 

แบนเนอร์เว็บไซต์

 1. Login เข้าใช้งาน Webeditor ด้วย Username และ Password 
 2. คลิกที่เครื่องมือ "Banner เว็บไซต์"
 3. คลิก "เลือกไฟล์"
 4. เลือกรูปภาพแบนเนอร์ที่ท่านต้องการใช้งาน
 5. คลิก "เปิด"
 6. จากนั้นคลิก "Upload/Save"
 7. กำหนดแบนเนอร์/ Banner Setting ประกอบด้วย
  • ไม่มีแบนเนอร์หรือลบแบนเนอร์ (No banner or Delete current banner)
  • กำหนดความกว้าง/ความสูงตามที่เคยกำหนดไว้ (Set width / height as previously defined)
  • ใช้ขนาดจริง ตวามกว้างไม่เกิน 1003 px(Original Size)
  • ปรับขนาดเป็น กว้าง 468 px สูง 60 px (Scale Logo to Width 468 px Height 60 px)
  • ปรับขนาดเอง (Custom Scale)
 8. กำหนดลิงค์ของแบนเนอร์/ Banner Link
  • No Link
  • Page Title
  • URL Link
 9. จากนั้นคลิก "Upload/Save"


หน้าจอ อัพโหลดแบนเนอร์

หลังจากคลิกที่เครื่องมือ "Banner เว็บไซต์" จะพบหน้าจอดังรูป ประกอบด้วย บริเวณ Upload Banner เว็บไซต์, บริเวณกำหนด Banner, บริเวณกำหนด Link ให้กับ Banner

บริเวณ Upload Banner เว็บไซต์

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์

บริเวณกำหนด Banner

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์

บริเวณกำหนด Link ให้กับ Banner

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์
ตัวอย่าง อัพโหลดแบนเนอร์

1. คลิก "เลือกไฟล์"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์

2. เลือกไฟล์ภาพที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์

3. คลิก "เปิด"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์4. คลิก "Upload/ Save"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์

ตัวอย่างบนหน้าเว็บไซต์

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์
ตัวอย่าง การกำหนดแบนเนอร์

กำหนดลักษณะของแบนเนอร์ ประกอบด้วย

1. ไม่มีแบนเนอร์หรือลบแบนเนอร์ (No banner or Delete current banner) เพื่อลบแบนเนอร์ที่เคยอัพโหลดไว้

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์

2. กำหนดความกว้าง/ความสูงตามที่เคยกำหนดไว้ (Set width / height as previously defined)

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์

3. ใช้ขนาดจริง ตวามกว้างไม่เกิน 1003 px(Original Size)

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์4. ปรับขนาดเป็น กว้าง 468 px สูง 60 px (Scale Logo to Width 468 px Height 60 px)

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์

สามารถกำหนดค่าได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

4.1. คลิกเลือก "กำหนดความกว้าง/ความสูงตามที่เคยกำหนดไว้ (Set width / height as previously defined)"
4.2  คลิก "Upload/Save"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์

ตัวอย่างบนหน้าเว็บไซต์

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์5. ปรับขนาดเอง (Custom Scale)

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์

สามารถกำหนดค่าได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

5.1. คลิกเลือก "ปรับขนาดเอง (Custom Scale)" และกำหนดขนาดความกว้างหรือความสูง

 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์

5.2  คลิก "Upload/Save"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์

ตัวอย่างบนหน้าเว็บไซต์

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์ตัวอย่าง การกำหนดลิงค์ของแบนเนอร์

กำหนดลิงค์ให้กับแบนเนอร์ ประกอบด้วย

1. ไม่กำหนดลิงค์ให้กับแบนเนอร์

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์

2. กำหนดลิงค์ไปยัง Page ที่สร้างไว้แล้ว

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์

สามารถกำหนดค่าได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

2.1 คลิกเลือก "Page Title" และเลือกเว็บเพจที่ต้องการลิงค์

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์

2.2 คลิกเลือก "Upload/Save" 

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์ตัวอย่างบนหน้าเว็บไซต์

Refresh หน้าเว็บไซต์ และคลิกบริเวณแบนเนอร์

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์

เปิดไปยังหน้าเว็บเพจที่กำหนดลิงค์ "About us"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์ตัวอย่าง การกำหนดลิงค์ของแบนเนอร์

3. กำหนดลิงค์ไปยัง เว็บไซต์ภายนอก

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์

สามารถกำหนดค่าได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

3.1 คลิกเลือก "URL Link" และระบุลิงค์เว็บไซต์ที่ต้องการ
3.2  คลิก "Upload/Save"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์ตัวอย่างบนหน้าเว็บไซต์

Refresh หน้าเว็บไซต์ และคลิกบริเวณแบนเนอร์

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์

เปิดไปยังหน้าเว็บไซต์ที่กำหนดลิงค์ "www.ninenic.com"

คู่มือเว็บไซต์สำเร็จรูป ninenic - แบนเนอร์เว็บไซต์

เพจที่เกี่ยวข้อง