เว็บเพจสมัครสมาชิก (Member)เว็บเพจสมัครสมาชิก (Member subscribe)

สามารถทำการ "สร้างหน้าเว็บเพจสมัครสมาชิก (Member subscribe)" ได้โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 1. Login เข้าใช้งาน เว็บไซต์สำเร็จรูป Ninenic
2. คลิกที่เครื่องมือ "เพิ่มเว็บเพจ"
3. เลือกชนิดของเว็บเพจ "สมัครสมาชิก (Member)"
4. กำหนดชื่อเว็บเพจตามต้องการ 
5. คลิก "Add page"
6. แก้ไขข้อความ "ทักทายผู้สมัครสมาชิก", "ข้อความที่แสดงในฟอร์มตัวอักษรสีน้ำเงิน" ตลอดจน "ข้อความขอบคุณผู้สมัคร"
7. คลิก "Save"

 

ตัวอย่างการจัดทำหน้าเว็บเพจสมัครสมาชิก (Member)

1. คลิก "เพิ่มหน้าเว็บเพจ" เลือกเพิ่มหน้าเว็บเพจชนิด : การสมัครสมาชิก (Member) 
2. "ใส่ชื่อเว็บเพจ" 
3. คลิกปุ่ม "Add page"

การสมัครสมาชิก (Member)

4. แก้ไข ภาพพื้นหลังของเว็บเพจ

การสมัครสมาชิก (Member)

5. แก้ไข ข้อความทักทายผู้สมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิก (Member)

6. แก้ไข ข้อความที่แสดงในเว็บฟร์อม
7. แก้ไข ข้อความขอบคุณสมาชิก

การสมัครสมาชิก (Member)

8. คลิก "Save"

 เรียกดูข้อมูลของสมาชิก

เมื่อมีสมาชิกสมัครเข้ามาแล้วสามารถเรียกดูข้อมูลของสมาชิกได้จากปุ่ม  Edit Member

เรียกดูข้อมูลของสมาชิก


ในส่วนนี้จะแสดงข้อมูลสมาชิกที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกรับข่าวสารของเว็บ สามารถลบและแก้ไขข้อมูลได้ โดยกดปุ่ม delete และ edit
 

เรียกดูข้อมูลของสมาชิก 

เพจที่เกี่ยวข้อง